IMG-LOGO

Хууль тогтоомж, дүрэм журам


№                           Нэр


1                           Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль

2                           Иргэний хууль

3                           Хөдөлмөрийн тухай хууль

4                           Гэр бүлийн тухай хууль

5                           Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журам

6                           Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журам

7                           Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн зөрчлийг шалгах үйл ажиллагааны журам

8                           Шүүх дэх орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагчид ажлын хөлс, зардал, урамшуулал олгох журам

9                           Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн дүрэм (2013.07.22 Дугаар 02)

10                         Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм (2022.05.05 Дугаар 110)

11                         Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн дүрэм

12                         Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн хуралдааны дэг

13                         Эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдөл, эвлэрлийн гэрээ, мэдэгдэх хуудасны загвар (2022.05.05 Дугаар 111)

14                         Ажлын байрны стандарт батлах тухай

15                         Загвар батлах тухай  (2013.08.09 Дугаар 07)