IMG-LOGO
 2020-05-29

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн талаар хийсэн дүн шинжилгээтэй танилцана уу

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хүсэлтээр Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагын Ардчилсан институц, хүний эрхийн албанаас Эвлэрүүн зуучлалын тухай хуулийн талаар дүн шинжилгээ хийж, санал-зөвлөмж гаргасантай танилцана уу.